06 3914 3227          mail@LeChris.nl

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Chris van Belzen, handelend onder de naam LeChris.

Door de website te gebruiken, in de breedste zin van het begrip, stemt u in met deze disclaimer.

De website is primair bedoeld om te informeren. LeChris doet zijn uiterste best om de website up to date te houden, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Aan hetgeen op en in de website staat, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, tenzij nadrukkelijk aangegeven of overeengekomen.

LeChris mag de website en haar inhoud te allen tijde (laten) wijzigen of beëindigen, zonder bericht vooraf en zonder dat dit voor gebruikers en/of derden enig recht oplevert.

Alles dat op de website staat, is onderhevig aan copyright. Iedere vorm van vermeerdering of openbaarmaking, hoe dan ook genaamd, anders dan met nadrukkelijke toestemming van LeChris is niet toegestaan.

LeChris is niet verantwoordelijk voor aan haar website gekoppelde bestanden en websites van derden en koppeling betekent niet dat LeChris het met de inhoud van die bestanden of webpagina's eens is.

Oneigenlijk en/of niet toegestaan gebruik van de website kan inbreuk op rechten van LeChris en/of derden opleveren. LeChris is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan de gebruiker van de website of aan derden. De gebruiker van de website vrijwaart LeChris voor claims van derden die voortvloeien uit handelingen van de gebruiker. Dit geldt ook voor alle voor LeChris daaruit voortvloeiende kosten van welken aard dan ook.

LeChris mag iedereen zonder opgaaf van redenen de toegang tot en het gebruik van deze website ontzeggen.